اگر می خواهید طلبه موفقی بشوید …

0 625

متن عکس نوشت :

اگر می خواهید طلبه موفقی بشوید …

اگر می‌خواهید طلبۀ موفقی بشوید اعتراض به برنامۀ درسی‌تان نداشته باشید! طلبه‌ای که به برنامۀ درسی خودش معترض باشد و حتی از شیوۀ تدریس معلم دلخور باشد، دیگر جد و جهد نمیکند و با دلسردی درس می‌خواند؛ و این بدتر از هر عیب در برنامه درسی و و روش تدریس است. خوب درس خواندن می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها را جبران کند. البته اگر انتقاد بکند و موجب بهبود وضعیت بشود اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست. ولی اگر بخواهد این انتقاد را درونی بکند و بی‌حوصله بشود، موجب زدگی خواهد شد. اگرچه انتقاد در بسیاری از موارد به نظام آموزشی حوزه وارد است ولی محسنات همین وضع موجود هم کم نیست و واقعا خوب درس خواندن می‌تواند کاستی‌های این نظام آموزشی را برطرف کند.

علیرضا پناهیان
حوزه دارالحکمه ۹۲.۶.۱۸

Leave A Reply

Your email address will not be published.